البرتغاليةالعربيةالنطق (البرتغالية)
Bom diaصباح الخير🔊 (Bom dia)
Boa tardeمساء الخير🔊 (Boa tarde)
Boa noiteتصبح على خير🔊 (Boa noite)
Oláمرحبا🔊 (Olá)
Tchauوداعا🔊 (Tchau)
Por favorمن فضلك🔊 (Por favor)
Obrigadoشكرا🔊 (Obrigado)
Desculpeأعتذر🔊 (Desculpe)
Simنعم🔊 (Sim)
Nãoلا🔊 (Não)
Como vai?كيف حالك?🔊 (Como vai?)
Bem-vindoمرحبا بك🔊 (Bem-vindo)
Com licençaعذرا🔊 (Com licença)
Parabénsتهانينا🔊 (Parabéns)
Boa sorteحظاً سعيداً🔊 (Boa sorte)
Eu te amoأحبك🔊 (Bom dia)
Boa tardeمساء الخير🔊 (Boa tarde)
Boa noiteتصبح على خير🔊 (Boa noite)
Oláمرحبا🔊 (Olá)
Tchauوداعا🔊 (Tchau)
Por favorمن فضلك🔊 (Por favor)
Obrigadoشكرا🔊 (Obrigado)
Desculpeأعتذر🔊 (Desculpe)
Simنعم🔊 (Sim)
Nãoلا🔊 (Não)
Como vai?كيف حالك?🔊 (Como vai?)
Bem-vindoمرحبا بك🔊 (Bem-vindo)
Com licençaعذرا🔊 (Com licença)
Parabénsتهانينا🔊 (Parabéns)
Boa sorteحظاً سعيداً🔊 (Boa sorte)